શ્રી રાવલ કમલેશભાઇ બાબુભાઇ

મદદનીશ શિક્ષક

  1. શાળામાં  ગ્રાહક સુરક્ષા કલબ ચલાવવાની કામગીરી
  2. ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગમાં ધો. 11 અને ધો. 12 સા.પ્રવાહમાં-નામનાં મૂળતત્વો વિષય શિખવવાનું કામ
  3. અર્થશાસ્ત્ર ભણાવવાનું કામ

શૈ.લાયકાત

:

એમ.કોમ.બી.એડ.એમ.એડ

દાખલ તારીખ

:

24/01/2013

જન્મ તારીખ

:

14/10/68