શ્રી જસંવતકુમાર મૂળશંકર મહેતા

મદદનીશ શિક્ષક

  1. સંસ્કૃતની બહારની પરીક્ષાઓ બૃહદ ગુજરાત સંસ્કૃત પરિષદ
  2. ગાયત્રી પરિષદની સંસ્કૃતની પરીક્ષાઓ
  3. આ શાળામાં ધો. 11,12 માં સંસ્કૃત અને ગુજરાતી વિષયો ભણાવું છું.
  4. આ શાળા પહેલાંની શાળા શ્રી વસંત હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ કેશવ નગર સાબરમતી અમદાવાદ – 27.

શૈ.લાયકાત

:

એમ.એ.બી.એડ.

દાખલ તારીખ

:

13/06/2006

જન્મ તારીખ

:

01/06/1964