શ્રીમતી સોનલબેન અંકિતકુમાર ગજ્જર

આચાર્યા

શાળામાં પ્રાથમિક વિભાગમાં  આચાર્યા તરીકેની ફરજ બજાવું છું. ધો.-4 થી 6 માં ગણિત ભણાવું છું.

શૈ.લાયકાત

:

પી.ટી.સી.,બી.એ,એમ.એ.

દાખલ તારીખ

:

૧/૨/૨૦૧૮

જન્મ તારીખ

:

૯/૮/૧૯૯૦