શ્રી જયંતીભાઇ ઇશ્વરલાલ પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક

  1. શિક્ષક તરીકે જોડાયા તા. 5-1-1987
  2. આ શાળામાં જોડાયા પહેલાનો અનુભવ- 21 વર્ષ
  3. ધોરણ-11 અને 12 સામાન્ય પ્રવાહમાં આંકડાશાસ્ત્ર અને વાણિજય વ્યવસ્થા વિષયોનું શિક્ષણકાર્ય કરું છું.
  4. આ શાળા પહેલાંની શાળા શ્રી યુ.એમ.ભગત મા.ઉ.મા.શાળા,પાલડી.

શૈ.લાયકાત

:

એમ.કોમ.બી.એડ.

દાખલ તારીખ

:

05/10/2007

જન્મ તારીખ

:

18/11/1961