શ્રી પ્રશાંત અમૃતલાલ વૈદ્ય

સિનિયર કલાર્ક

  1. સ્કુલની પરીક્ષાની કામગીરી
  2. એચ.એસ.સી. એસ.એસ.સી. બોર્ડનાં આવેદનપત્રો ભરાવવા ગુજ કેટના ફોર્મ ભરાવવાના.
  3. ધો. 8 થી 12 શિષ્યવૃતિની કામગીરીની જાણકારી
  4. જી.પી.એફ.હિસાબ ની જાણકારી.
  5. લીવ રજીસ્ટર મેન્ટેન્સ
  6. શાળાની શિસ્તને લગતી તમામ પ્રવૃતિઓમાં મારો સહયોગ આપું છું.

શૈ.લાયકાત

:

ધો‌‌‌‌‌‌-૧૧ પાસ

દાખલ તારીખ

:

12/01/1986

જન્મ તારીખ

:

23/09/1968