શ્રી બાબુભાઈ મણીલાલ પટેલ

લેબ ટીચર

  1. આ ક્ષેત્રમાં જોડાયા તા. 4/3/1989
  2. માતૃસંસ્થા શ્રી શારદા હા.સે.સ્કુલ,સોમલ ચાર રસ્તા, મેમનગર,અમદાવાદ.
  3. આ સંસ્થામાં રસાયણ પ્રયોગશાળા પ્રેકટિકલ અને ધો. 8 વિજ્ઞાન અને ટેક.વિષયની કામગીરી બજાવું છું.
  4. શાળાકીય પર્યાવરણ પ્રવૃતિ,બાળઉર્જા રક્ષકદળ પ્રવૃતિમાં ભાગ લઉ છું.

શૈ.લાયકાત

:

ડી.એમ.ઈ.ડિપ્લોમા મિકે.એન્જી.

દાખલ તારીખ

:

07/05/2001

જન્મ તારીખ

:

04/05/1963