શ્રી અશોકકુમાર માધવલાલ પટેલ

ગ્રંથપાલ

  1. આ ક્ષેત્રમાં જોડાયા તારીખ – 01-08-1989
  2. અગાઉની શાળા ગંગોત્રી વિદ્યાલય,આંબાવાડી,અમદાવાદ
  3. આ શાળામાં જોડાયા તા. 23-3-2006
  4. કલેરીકલ કાર્યમાં કોમ્પ્યુટરથી કામ કરું છું.
  5. શાળાની સાઉન્ડ સીસ્ટમ તથા લાઈટીંગ કામનો અનુભવ.

શૈ.લાયકાત

:

એચ.એસ.સી., આઈ.ટી.આઈ.

દાખલ તારીખ

:

23/03/2006

જન્મ તારીખ

:

02/05/1968