શ્રી કૃણાલ સોમાભાઈ પટેલ

જુનિયર ક્લાર્ક

 
  1. શાળાના બેંકના તેમજ પોસ્ટ ઓફીસનાં અને ઝેરોક્ષ વગેરે કાર્યોમાં મદદ.
  2. શાળાના પત્રકો, ડેટા એન્ટ્રી વગેરે કાર્યમાં કોમ્પ્યુટર દ્વારા સેવા આપું છું.
  3. શાળાના તમામ કાર્યક્રમોમાં સાઉન્ડ સીસ્ટમ ગોઠવવામાં સેવા આપુ છું.

શૈ.લાયકાત

:

૧૨ પાસ

દાખલ તારીખ

:

16/01/2009

જન્મ તારીખ

:

31/08/1983