શ્રીમતી નિમિષા હિમાંશુ

કલાર્ક

શાળાનું વહીવટી કાર્ય,શાળાના દરેક કાર્યમાં સહભાગી

શૈ.લાયકાત

:

બી.એ.એમ.એ.આઈ.ટી.ટી.એન.સી.

દાખલ તારીખ

:

4/4/06

જન્મ તારીખ

:

10/6/70