શ્રી હિતેન્દ્રસિંહ ભગવાનસિંહ છાસટીયા

મદદનીશ શિક્ષક

1. માધ્યમિક વિભાગમાં અંગ્રેજી તથા સંસ્કૃત વિષય ભણાવે છે

શૈ.લાયકાત

:

બી.એ,બી.એડ,પી.જી.ડી.ઇ.એમ

દાખલ તારીખ

:

29/06/2012

જન્મ તારીખ

:

20/10/1962