શ્રી ભદ્રેશભાઇ વાડીલાલ પરમાર

મદદનીશ શિક્ષક

હું કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ શાળામાં માધ્યમિક વિભાગમાં મદદનીશ શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું.

શૈ.લાયકાત

:

એમ.એ. બી.એડ.

દાખલ તારીખ

:

05/12/2015

જન્મ તારીખ

:

17/04/1971