શ્રી સંદીપકુમાર કનુભાઇ પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક

હું કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ શાળામાં ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિજ્ઞાન પ્રવાહ વિભાગમાં મદદનીશ શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું 

શૈ.લાયકાત

:

એમ.એસ.સી. બી.એડ.

દાખલ તારીખ

:

01/08/2013

જન્મ તારીખ

:

01/09/1966