આશાબેન બિપીનભાઇ પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક

હું કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ શાળામાં પ્રાથમિક વિભાગમાં ફરજ બજાવું છું.

શૈ.લાયકાત

:

એમ.એ, બી.એડ.

દાખલ તારીખ

:

12/06/2012

જન્મ તારીખ

:

08/07/1966