કૃપાબેન દશરથભાઇ પારેખ

મદદનીશ શિક્ષક

હું કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ શાળામાં પ્રાથમિક વિભાગમાં ફરજ બજાવું છું.

શૈ.લાયકાત

:

પીટીસી, બી.કોમ.

દાખલ તારીખ

:

10/06/2015

જન્મ તારીખ

:

18/10/1989