નયનાબેન સંદિપકુમાર પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક

હું કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ શાળામાં પ્રાથમિક વિભાગમાં ફરજ બજાવું છું.

શૈ.લાયકાત

:

બી.એ, બી.એડ

દાખલ તારીખ

:

13/07/2015

જન્મ તારીખ

:

17/06/1970