પટેલ કોકિલાબેન બાબુભાઇ

મદદનીશ શિક્ષક

હું કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ શાળામાં પ્રાથમિક વિભાગમાં ફરજ બજાવું છું. શિક્ષક તરીકે 8 વર્ષનો અનુભવ ધરાવુ છું

શૈ.લાયકાત

:

બી.એસ.સી., બી.એડ.

દાખલ તારીખ

:

01/08/2016

જન્મ તારીખ

:

27/05/1967