પટેલ શ્વેતાબેન કચરાભાઇ

મદદનીશ શિક્ષક

હું કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ શાળામાં પ્રાથમિક વિભાગમાં ફરજ બજાવું છું.

શૈ.લાયકાત

:

એમ.એ., બી.એડ.

દાખલ તારીખ

:

08/08/2016

જન્મ તારીખ

:

25/08/1992