વૈશાલીબેન જે. જોષી

કમ્પ્યુટર શિક્ષક

હું પ્રાથમિક, માધ્યમિક , ઉ.માધ્યમિક વિભાગમાં કમ્પ્યુટર શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું.

શૈ.લાયકાત

:

બી.કોમ., ડી.સી.એફ.એ., બી.સી.એ., એ.ડી.સી.પી.

દાખલ તારીખ

:

03/06/2017

જન્મ તારીખ

:

30/10/1977