હર્ષદભાઇ કાશીરામભાઇ પટેલ

લેબ પ્યૂન

હું કર્મચારી શિક્ષણતીર્થ શાળામાં લેબ.પ્યૂનની ફરજ બજાવું છું.

શૈ.લાયકાત

:

B.Sc.(Chemistry)

દાખલ તારીખ

:

11/07/2017

જન્મ તારીખ

:

07/11/1971