હીનાબેન અમિતભાઈ પટેલ

કમ્પ્યુટર શિક્ષક

હું  માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગમાં કમ્પ્યુટર શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું.

શૈ.લાયકાત

:

MCA,BCA

દાખલ તારીખ

:

05/12/2017

જન્મ તારીખ

:

08/02/1982