શ્રી નિલેશ રતિલાલ જોષી

મદદનીશ શિક્ષક

સંસ્કાર વિદ્યાલય,ઢીમા,ના.વાવ,જિ.બનાસકાંઠ ખાતે 26/8/92થી 23/6/99 સુધી મ. શિક્ષક તરીકે રહયા.

શૈ.લાયકાત

:

બી.એસ.સી.એમ.એડ.

દાખલ તારીખ

:

23/04/1999

જન્મ તારીખ

:

25/07/1969