અબ્બાસી અબૂ હસ્સાન મોહમદ હસીબ એ.

સુપરવાઈઝરશ્રી

બી.એ. (અંગ્રેજી)-1990
બી.એડ.-1991 (મુંદરા)
એમ.એડ.-1991 (મુંદરા)

આ શાળાના જ વિદ્યાર્થી છે. 1980માં ધો.10ની પરીક્ષા આ શાળામાંથી પાસ કરેલ છે. આ શાળામાંજ છેલ્લાં 19 વર્ષથી ફરજ બજાવે છે.

શૈ.લાયકાત

:

બી.એ.એમ.એડ.

દાખલ તારીખ

:

03/07/1993

જન્મ તારીખ

:

01/04/1966