શ્રી દીપસંગજી જશુભા જાડેજા

મદદનીશ શિક્ષક

પરીક્ષાનું આયોજન,વ્યવસ્થા,ગોઠવણી કરવી

શાળામાં ચાલતા કેરીયર કોનરને સંભાળવું તેમજ વષ

દરમિયાન જુદીજુદી પ્રવૃતિ દ્વારા રોજગારી અંગે માહિતી

શાળામાં લેવાતી દરેક કસોટીનું સુયોજન કરવું.

શાળા વિકાસ સમિતિમાં સક્રિય કામગીરી.

હિન્દી વિષયનો પ્રચાર-પ્રસાર

પ્રવાસમાં સક્રિય કામગીરી

શૈ.લાયકાત

:

એમ.બી.એડ.(હિન્દી)

દાખલ તારીખ

:

22/04/2002

જન્મ તારીખ

:

13/02/1975