શ્રી કોલી વાધા કરમણ

પટાવાળા

આ શાળા અભ્યાસ કરી અને આજ શાળામાં છેલ્લાં વર્ષથી ફરજ બજાવેલ છે. સ્વભાવે સરળ અને શાંત પ્રકૃતિનાં છે. જેઓ પોતાનું કામ નિયમિત રીતે અને નિષ્ઠાપૂર્વક કરે છે.

શૈ.લાયકાત

:

9 પાસ

દાખલ તારીખ

:

16/11/1989

જન્મ તારીખ

:

02/05/1966