શ્રી નિલેશ પુરુષોતમદાસ દાણીધારિયા

મદદનીશ શિક્ષક

જામજોધપુરમાં જન્મ

માંડવીમાં કોમર્સ સ્નાતક

મુંદરાની બી.એડ.કોલેજમાંથી બી.એડ.એમ.એડ.ગુજ.યુનિ.માં દ્વિતીય

શૈ.લાયકાત

:

એમ.કોમ.એમ.એડ.

દાખલ તારીખ

:

08/03/1991

જન્મ તારીખ

:

31/03/1967