શ્રી ધર્મેન્દ્ર વેલગર ગોસ્વામી

ઉધોગ શિક્ષક

સોપાયેલું કામ નિષ્ઠાપૂર્વક અને સમયસર પુરુ કરવું.

વિદ્યાર્થીઓના વ્યકિતત્વ વિકાસ શિબીર / કાર્યક્રમનું સંચાલન રસપૂર્વક કરવું.

શાળા દ્વારા સોપાયેલ વિષયોને નિષ્ઠાપૂર્વક ભણાવું છું.

શૈ.લાયકાત

:

ડીપ્લોમા ઈલેકટ્રીકલ ઈજનેરી

દાખલ તારીખ

:

17/06/1991

જન્મ તારીખ

:

28/12/1970