શ્રી કે.જે.બારીયા

મદદનીશ શિક્ષક

નર્વોદય પરીક્ષાનું સંચાલન

એચ.એસ.સી. બોર્ડની પરીક્ષાના આવેદનપત્રોની સંપૂર્ણ કામગીરી

રાષ્ટ્રભાષા પરીક્ષામાં સહાયકની કામગીરી.

શૈ.લાયકાત

:

એમ.એ.બી.એડ.

દાખલ તારીખ

:

10/06/2002

જન્મ તારીખ

:

02/09/1972