શ્રી કનુભાઈ ધીરજીભાઈ ડામોર

મદદનીશ શિક્ષક(ઉ.મા.)

માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક કર્મચારીઓ ની વિગતો