પટેલ ગીરીશભાઈ રમણભાઈ

સેવક અને લેબ આસીસ્ટન

એચ.પરીખ હાઈસ્કુલ ઝારોલા

Qualification

:

૧૨ પાસ

Joining date

:

૦૧/૦૮૨૦૧૩

Date of birth

: