શ્રી સંદિપકુમાર જીતેન્દ્રપ્રસાદ ભટ્ટ

ઉધોગ શિક્ષક(ઉ.મા.)

માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક કર્મચારીઓ ની વિગતો