શ્રી ઈન્દ્રવદન મનહરભાઈ પટેલ

જુનિયર ક્લાર્ક

માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક કર્મચારીઓ ની વિગતો

Qualification

:

B.A CCC+

Joining date

:

10/07/2002

Date of birth

:

03/11/1979