પટેલ આશિષભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ

કોમ્પયુટર ટીચર

પ્રાથમિક વિભાગમાં ટીચર તરીકે નિમણુક કરવામાં આવી છે.

Qualification

:

PTC/ PGDCA

Joining date

:

11/06/2012

Date of birth

: