શ્રી ઠાકોરભાઇ દરજીભાઇ ગામીત

મદદનીશ શિક્ષક (માધ્યમિક)

જન્મ તારીખ

:

01/06/1967

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

20/02/1992