શ્રી મનીષકુમાર શામળદાસ દેવમુરારી

મદદનીશ શિક્ષક (માધ્યમિક)

જન્મ તારીખ

:

05/02/1977

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

22/07/2002