શ્રીમતી દક્ષાબેન રણછોડભાઇ પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાના કર્મચારીની વિગત

જન્મ તારીખ

:

22/01/1969

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

29/4/2003