શ્રી મનુભાઇ વાલજીભાઇ ડાભી

ક્લાર્ક

શાળાના કર્મચારીની વિગત

જન્મ તારીખ

:

16-11-1967

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

23-11-1989