શ્રી કાન્તીભાઇ મોહનભાઇ ઠાકોર

પટાવાળા

શાળાના કર્મચારીની વિગત

જન્મ તારીખ

:

11/12/1968

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

11/01/1988