શ્રી ભરતકુમાર રસિકભાઇ પારેખ

ઉદ્યોગ શિક્ષક

જન્મ તારીખ

:

12/02/1964

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

17/09/1983