શ્રી સોંદરવા રવજીભાઇ વશરામભાઇ

મદદનીશ શિક્ષક

જન્મ તારીખ

:

4/9/1962

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

22/7/1993