શ્રી કમલેશકુમાર નગીનભાઇ પટેલ

શિક્ષણ સહાયક

શાળાની કર્મચારી વિશેની માહિતી

જન્મ તારીખ

:

02/08/1978

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

01/09/2007