શ્રી અતુલકુમાર કેશવલાલ મહંત

મદદનીશ શિક્ષક (માધ્યમિક)

જન્મ તારીખ

:

1/12/1060

શાળામાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ

:

01/11/1988