નિલેશકુમાર વિઠ્ઠલભાઇ પટેલ

આચાર્યશ્રી

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

એમ.એસ.સી.બી.એડ

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

21/2/2009

જન્મ તારીખઃ

:

8/6/70