વાઘેલા ધર્મેન્દ્રસિંહ હરમાન ભાઇ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

બી.એ.બી.એડ

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

25/10/2008

જન્મ તારીખઃ

:

10/1/67