અશોકકુમાર તાપીશંકર પંડ્યા

મ.શિ (ઉ.મા-વિભાગ)

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

M.Com. B.E.d

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

26-08-1980

જન્મ તારીખઃ

:

07-11-1954