વ્યાસ ઠાકોરભાઇ મોતીભાઇ

મ.શિ (ઉ.મા. વિભાગ)

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

એમ.એ.બી.એડ

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

18-9-1980

જન્મ તારીખઃ

:

01-06-1955