વહોરા ફારૂકભાઇ ઇબ્રાહીમ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

એમ.એ.બી.એડ

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

01-07-1983

જન્મ તારીખઃ

:

30-05-1956