મકવાણા વિમલકુમાર પ્રવિણભાઇ

મદદનીશ શિક્ષક (ઉ.મા. વિભાગ

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

એમ.એ.બી.એડ

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

01/08/1997

જન્મ તારીખઃ

:

30/07/1973