કલારા રમેશભાઇ ગગજીભાઇ

ઓ..એસ.

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

એસ.એસ.સી

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

01-01-1987

જન્મ તારીખઃ

:

05-05-1963