પંડ્યા વિનોદભાઇ પ્રહલાદભાઇ

સિનિક્લાર્ક

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

ધો.૧૨ પાસ સી.સી.સી

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

20/5/93

જન્મ તારીખઃ

:

1/1/69