જયોતિન્દ્રભાઇ મણીભાઇ કા.પટેલ.

આચાર્ય

શાળાના કર્મચારીઓ ની વિગતો

શૈક્ષણિક લાયકાતઃ

:

S.S.C.P.T.C.B.A

શાળામાં પોતાની ફરજ

:

25-1-1983

જન્મ તારીખઃ

:

24-08-1961